8. Jak odczytać ścieżkę do katalogu Widows oraz do katalogu System?

Na początek należy w jakimś module globalnym zdefiniować odpowiednie funkcje API:

Declare Function GetWindowsDirectory& Lib "kernel32" _
     Alias "GetWindowsDirectoryA" (ByVal P$, ByVal S%)

Declare Function GetSystemDirectory& Lib "kernel32" _
     Alias "GetSystemDirectoryA" (ByVal P$, ByVal S%)
Potem już tylko zostaje odczytać odpowiednie katalogi w następujący sposób:

Function KatalogWindows()	
'Odczytuje ścieżkę do katalogu Windows
Dim strDirPath As String, LenDir As Integer
  strDirPath = String$(145, Chr$(0))
  LenDir = GetWindowsDirectory(strDirPath, Len(strDirPath))
  KatalogWindows = Left(strDirPath, LenDir)
End Function

Function KatalogSystem()
'Odczytuje ścieżkę do katalogu System
Dim strDirPath As String, LenDir As Integer
  strDirPath = String$(145, Chr$(0))
  LenDir = GetSystemDirectory&(strDirPath, Len(strDirPath))
  KatalogSystem = Left(strDirPath, LenDir)
End Function

K. P.