10. Jak odczytać nazwę komputera?

Rozwiązanie podał Przemek (pmazur@post.pl).
Declare Function GetComputerName Lib "kernel32.dll" Alias "GetComputerNameA" _
     (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
    
Function CurrentMachine()
Dim compname As String, retval As Long
	compname = Space(255)
	retval = GetComputerName(compname,255)
	CurrentMachine = Left(compname, InStr(compname, vbNullChar) - 1)
End Function
Nieco bardziej kompleksowe rozwiązanie podał Wojciech Saltarski. Aby zobaczyć rozwiązanie Wojtka kliknij tutaj.