11. Jak odczytać nazwę użytkownika, podaną przy logowaniu do Windows?

Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _

     (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

    

Function WinUser() As String

Dim lpBuff As String * 50

     Call GetUserName(lpBuff, 50)

     WinUser = Left(lpBuff, InStr(lpBuff, Chr(0)) - 1)

End Function

K. P.