19. Jak skopiować plik, usun±ć go lub zmienić jego nazwę?

Plik dyskowy usuwamy za pomoc± instrukcji Kill NazwaPliku, przykład:
	Kill "C:\Bazy\Logo.bmp"
Nazwę pliku zmienia instrukcja Name StaraNazwa As NowaNazwa, przykład:
	Name "C:\Bazy\Logo.bmp" As "C:\Bazy\X.bmp"	
Kopiowanie pliku realizuje instrukcja FileCopy Plik¬ródłowy, PlikDocelowy. Przykład:
	FileCopy "C:\Bazy\X.bmp", "C:\Bazy\KopiaX.bmp"	
Powyższa metoda kopiowania ma jednak istotn± wadę - nie obsługuje otwartych plików.
Ale po co mamy API? Oto gotowy kod do kopiowania plików, pozbawiony wymienionej wady:

Declare Function apiCopyFile Lib "kernel32" Alias "CopyFileA" _
  (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, _
  ByVal bFailIfExists As Long) As Long

Public Function CopyFile(SourceFile As String, DestFile As String) As Long
'kopiuje rowniez otwarte pliki
On Error Resume Next
Dim Result As Long
  Result = 0
  If Dir(SourceFile) = "" Then
    MsgBox Chr(34) & SourceFile & Chr(34) & " nie istnieje.@Nie można skopiować pliku.@"
  Else
    Result = apiCopyFile(SourceFile, DestFile, False)
  End If
  CopyFile = Result
End Function

K. P.