28. Jak zrobić opóźnienie czasowe o zadanym czasie trwania.

W Accessie nie ma funkcji typu Delay(...) do programowego wprowadzenia opóźnienia do naszej procedury o zadany czas. Szkoda, bo czasem by się przydała, ale 'łaski bez'... Zrobimy ją sobie sami:

Public Sub Delay(m As Long)
'm w milisekundach
Dim t As Single
 t = Timer
 Do
  DoEvents
  If Timer < t Then	'przekroczyliśmy północ, cofamy się o 1 dzień
   t = t - clng(24) * clng(60) * clng(60)
  End If
 Loop Until (t + m / 1000) < Timer
End Sub

'Wywołanie procedury
Delay 100
Alternatywnym sposobem jest wykorzystanie funkcji API:
'Kod w części deklaracyjnej formularza
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)

'Wywołanie opóźnienia w jakiejś procedurze zdarzenia
Sleep 100

K. P.