5. Jak wyświetlić wszystkich użytkowników, którzy zdefiniowani są w bieżącym pliku MDW?

Wybieramy metodę, która korzysta z tabel systemowych. Na początek utwóżmy dowolną, nową kwerendę o nazwie 'Uzytkownicy'. Zupełnie nieważne, co tam wpiszemy, chodzi tylko o to, żeby istniała kwerenda o podanej nazwie. Teraz wystarczy wywołać poniższą procedurę, aby wyświetlić listę wszystkich użytkowników.
Dim qdf As QueryDef
  Set qdf = CurrentDb.QueryDefs("Uzytkownicy")
  qdf.SQL = "SELECT * FROM [" & SystemDB() & "].MSysUserList;"
  DoCmd.OpenQuery "Uzytkownicy"
Alternatywą dla opisanej metody jest bardziej 'książkowy' sposób, oparty na DAO:
Dim usr As User, msg As String
  For Each usr In DBEngine.Workspaces(0).Users
    msg = msg & vbCr & usr.Name
  Next usr
  MsgBox msg
Obie metody zwracają taką samą listę użytkowników.

K. P.