6. Jak wyświetlić wszystkie grupy w bieżącym pliku MDW?

Zakładamy, że utworzyliśmy już dowolną kwerendę o nazwie 'Grupy'. Listę grup można wyświetlić za pomocą następującego kodu:
Dim qdf As QueryDef
  Set qdf = CurrentDb.QueryDefs("Grupy")
  qdf.SQL = "SELECT * FROM [" & SystemDB() & "].MSysGroupList;"
  DoCmd.OpenQuery "Grupy"
Albo korzystając z DAO:
Dim grp As Group, msg As String
  For Each grp In DBEngine.Workspaces(0).Groups
    msg = msg & vbCr & grp.Name
  Next grp
  MsgBox msg

K. P.