7. Jak wyświetlić wszystkie grupy, do których należy bieżący użytkownik?

Nie ma funkcji CurrentGroups() na podobieństwo CurrentUser(). Pewnie dlatego, że taka funkcja musiałaby zwracać wiele grup, do których należy bieżący użytkownik. Ale możemy sobie taką funkcję napisać:
Public Function CurrentGroups()
Dim wrk As Workspace, grp As Group, msg As String
  Set wrk = DBEngine.Workspaces(0)
  For Each grp In wrk.Users(CurrentUser()).Groups
    msg = IIf(msg = "", "", msg & ", ") & grp.Name
  Next grp
  CurrentGroups = msg
End Function

K. P.