12. Jak używac metody OpenDatabase do baz zabezpieczonych hasłem?

Set nDb = DBEngine.OpenDatabase(SciezkaDoBazy, -1, 0, ";pwd=haslo")	
'Uwaga: Należy podać wszystkie parametry powyższego wywołania,
'mimo, że na podstawie helpa niektóre z nich są opcjonalne. 
'Jeśli się tego nie zrobi, nie można otworzyc bazy z hasłem.

K. P.