28. Jak odczytać uchwyt (hWnd) okna bazy danych?

Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" _
  (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, _
  ByVal lpsz2 As String) As Long
 
Public Function GetDBHwnd()
Dim lngMDI As Long
  lngMDI = FindWindowEx(hWndAccessApp, 0, "MDIClient", vbNullString)
  GetDBHwnd = FindWindowEx(lngMDI, 0, "oDb", vbNullString)
End Function
Wywołanie:
 Uchwyt=GetDBHwnd()

No i jeszcze praktyczny przykład, który odpowiada na pytanie: "A do czego mi to może być potrzebne?"

Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" _
 (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
 
 ShowWindow GetDBHwnd(), 1 ' Wyświetla okno bazy
 ShowWindow GetDBHwnd(), 0 ' Ukrywa okno bazy

K. P.