8. Suma tekstowa na wzór sumy liczbowej DSum.

Wprost, to rzeczywiście - nie ma czegoś takiego jak "suma tekstowa", czy "konkatenacja".  Ale można sobie taką funkcję, przez analogię do funkcji D***, napisać:
Public Function fKonkat( _ 
    tPole As String, _ 
    tTable As String, _ 
    Optional tWhere As String, _ 
    Optional tRozdzielacz As String = ", ") 

Dim rec As Recordset 
Dim strSQL As String 
Dim konkat As String 

On Error GoTo err_exit 
strSQL = "Select " & tPole & " FROM " & tTable 
If tWhere = "" Then 

Else 
 strSQL = strSQL & " WHERE " & tWhere 
End If 
Set rec = CurrentDb.OpenRecordset(strSQL, dbOpenForwardOnly) 
With rec 
 Do Until .EOF 
  konkat = konkat & tRozdzielacz & .Fields(tPole) 
  .MoveNext 
 Loop 
 .Close 
End With 
Set rec = Nothing 
konkat = Mid(konkat, Len(tRozdzielacz) + 1) 
err_exit: 
fKonkat = konkat 

End Function 
Wykorzystanie w kwerendzie:
Select 
ID, 
pole1, pole2, 
fkonkat("PoleDoZbitki", "Tabela2", "ID = " & ID) 
From Tabela1 
Albo bezpośrednio na tabeli Tabela2:
Select 
ID, 
First(fkonkat("PoleDoZbitki", "Tabela2", "ID = " & ID)) 
From Tabela2 
Group By ID 
Funkcję można też rozbudować o dodatkowy parametr sortowania (w przypadku tej "agregacji" czasami dość istotny ;-)

Krzysztof Naworyta