7. W jakim trybie otwarto raport (acViewNormal czy acViewPreview)?

Chodzi o wykrycie tego w Report_Open, kiedy można jeszcze wydruk anulować.

'Zauwazylem, ze w Report_Open tryby wydruku lub podgladu roznia sie atrybutem
'WS_DISABLED. Czyli daje sie to wykryc np. za pomoca takiej procedury:
Private Declare Function GetWindowLongA Lib "user32" _
(ByVal hwnd&, ByVal nIndex&) As Long

Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
Const WS_DISABLED = &H8000000
Const GWL_STYLE = -16
Dim lFlag As Long
  lFlag = GetWindowLongA(Me.hwnd, GWL_STYLE)
  If (WS_DISABLED And lFlag) <> False Then
    MsgBox "Wydruk"
  Else
    MsgBox "Podgląd"
  End If
End Sub
'Krzysztof Pozorek 

Inną metodę podał Hubert Dołęga:

'W Accessie 2000 Eng wydaje się również działać coś takiego:
 Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
  If FindWindowEx(Me.hwnd, 0, "OPrtPrevPage", vbNullString) = 0 _
   Then Cancel = True

 End Sub
'Hubert Arkadiusz Dołęga