7. Funkcja Environ ...i wszystko jasne!

Listę wszystkich zmiennych systemowych dostępnych na danym komputerze, można wyświetlić za pomocą następującej procedury:

Dim i As Integer
i = 1
Do
    Debug.Print Environ(i) 'do zmiennej można się odwołać przez jej numer
    i = i + 1
Loop Until Environ(i) = ""

Niestety radość ze stosowania funkcji Environ psuje fakt, że lista zmiennych systemowych nie jest stała i jej elementy nie występują obowiązkowo we wszystkich komputerach. Niektóre zmienne w sposób oczywisty są obecne tylko w pewnych konfiguracjach (np. zmienną CONTEXT znajdziemy w środowisku sieciowym), jednak są takie, które powinny wystąpić zawsze (np. OS), a pojawiają się tylko czasem.

Funkcja Environ jest bardzo wygodna w użyciu, jednak dobrze - na wszelki wypadek - obsłużyć  brak wymaganej zmiennej w systemie. Oto przykład:

Dim Kat As String
Kat = Environ("TEMP")
'jeśli nie ma zmiennej - procedura obsługi
If Kat = "" Then Kat = CurDir()
MsgBox Kat

K. P.