17. Jak wyeksportować "recordset" do Excela?

Rozwiązanie podał Artur (artur_111@gazeta.pl), oto ono:

dim xl as object, rst as Recordset
set rst = Forms("NazwaFormularza").Recordse tClone

Set xlObiekt = CreateObject("excel.sheet")
xlObiekt.Worksheets("NazwaArkusza").Range("A1").CopyFromRecordset rst
'i wszystkie dane są w Excelu