19. Jak sprawdzić poprawność nowego numeru rachunku bankowego NRB?

Rozwiązanie podał Grzegorz Danowski (grzegorz.danowski@bankmillennium.pl), oto ono:

Option Compare Database
Option Explicit

Public Function TylkoZnakiAlfa(strWe As String) As String
  Dim i As Byte, strWy As String, strL As String * 1
  TylkoZnakiAlfa = strWe
  For i = 1 To Len(strWe)
    strL = Mid(strWe, i, 1)
    If Asc(strL) >= 48 And Asc(strL) <= 57 Then
      strWy = strWy & strL
    End If
  Next i
  TylkoZnakiAlfa = strWy
End Function

Public Function LiczMod(ByVal strLiczba As String, bytDzielnik As Byte) As
Byte
  If Len(strLiczba) < 10 Then
    LiczMod = CLng(strLiczba) Mod bytDzielnik
  Else
    LiczMod = LiczMod(LiczMod(Left(strLiczba, 9), bytDzielnik) & _
        Mid(strLiczba, 10), bytDzielnik)
  End If
End Function


Public Function CzyNumerNrb(strWe As String) As Boolean
  Dim strObr As String, bytR As Byte
  
  'wyrzucenie wszystkich znaków poza cyframi
  strObr = TylkoZnakiAlfa(strWe)
  
  'dodanie kodu kraju PL=2521
  'obrócenie cyfr kontrolnych na koniec
  strObr = Mid(strObr, 3) & "2521" & Left(strObr, 2)
  
  'wyliczenie reszty z dzielenia przez 97
  bytR = LiczMod(strObr, 97)
  If bytR = 1 Then
    CzyNumerNrb = True
  Else
    Debug.Print "Nieprawidłowy NRB:", strObr, bytR
    CzyNumerNrb = False
  End If
End Function