20. Jak sprawdzić poprawność numeru NIP?

Rozwiązanie podał MSB (marcoban@poczta.onet.pl), oto ono:

'--------------------------------------------------------------------------
'Kontrola poprawności NIP
Function KontrolaNIP(ByVal NrNip As Variant) As Boolean
  Dim LiczKontr As Long, WylKontr As Long, i As Long
  Dim L(9) As Long

  If VarType(NrNip) = 8 Then

    LiczKontr = Int(Val(Right$(NrNip, 1)))

    For i = 1 To 9
      L(i) = Int(Val(Mid$(NrNip, i, 1)))
    Next
      WylKontr = ((L(1) * 6 + L(2) * 5 + L(3) * 7 + L(4) * 2 + L(5) * _
      3 + L(6) * 4 + L(7) * 5 + L(8) * 6 + L(9) * 7) Mod 11)
    If WylKontr = LiczKontr Then
      KontrolaNIP = True
    Else
      KontrolaNIP = False
    End If
  Else
  KontrolaNIP = False
    Exit Function
  End If
End Function
'-----------------------------------------

Pierwsze 3 cyfry numeru NIP zgodnie ze specyfikacją oznaczają numer US, nadającego numerek.
Numer trzeba podawać jednym ciągiem (10 znaków) po wyeliminowaniu myślników.
Zwracana jest wartość logiczna.
Funkcje popełniłem... parę lat temu i dotąd działa bz.

Pozdrawiam,
MSB