24. Jak kodzie VBA pobrać plik z internetu i zapisać do na dysku lokalnym?

Rozwiązanie podał Marcin Dzióbek (m-dz@wp.pl):

'Ja zrobiłem to tak (wszystko na googlach):

Public Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias _
   "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, _
   ByVal szURL As String, _
   ByVal szFileName As String, _
   ByVal dwReserved As Long, _
   ByVal lpfnCB As Long) As Long

Sub GURoL(URL As String, Filename As String)
Dim lngRetVal As Long
    lngRetVal = URLDownloadToFile(0, URL, Filename, 0, 0)
    If lngRetVal <> 0 Then 
	MsgBox "GURol godo: Nie udało się zapisać " & URL & " jako " & Filename
    End If
End Sub

'a w kodzie używam np. tak:
'...
' GURoL "http://www.access.vis.pl/mag4.jpg", "c:\obrazek.jpg"
'...