28. Jak w kodzie zaczekać na zamknięcie formularza?

Rozwiązanie podał Jerzy Gebler:

Czasami zachodzi potrzeba otworzenia formy w normalnym trybie i poczekania na rezultat jej działania (tzn. jej zamknięcie) przy użyciu poniższej funkcji:
Function WaitOnCloseForm(F As Form)    
On Error Resume Next
    Do While True
      If F.Name = "" Then
        err = 0
        Exit Do
      End If
      DoEvents
    Loop
End Function
Można to zrealizować w b. prosty sposób:
 ...
 ...

'otwieramy formę
 DoCmd.OpenForm "FormaTestowa"

'i czekamy na jej zamknięcie
 WaitOnCloseForm Forms![FormaTestowa]

'teraz możemy działać dalej
 ...
 ...
Pozdrawiam - Jerzy Gebler