Warsztat: Kopiowanie otwartej/bieżącej bazy w inne miejsce.

CopyDB.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97
15kB, 14-06-2000
Royally Free

Opis problemu:

Funkcja FileCopy oraz DBEngine.CompactDatabase nie działają w odniesieniu do otwartych baz, jak zatem z poziomu kodu VB skopiować otwartą/bieżącą bazę w inne miejsce?

Rozwiązanie:

Baza CopyDB zawiera procedurę, która umożliwia skopiowanie otwartej (także bieżącej) bazy w inne miejsce.

Informacja:
Nie jest to jedyna możliwość, inne poprawne rozwiązanie tego zagadnienia polega na wywołaniu zewnętrznego programu w funkcji Shell np. plików .BAT, lub poleceń z użyciem Command. Dla mniej wtajemniczonych wyjaśniam, że Command służy do wywoływania w Shellu poleceń systemu operacyjnego typu Dir, Copy itd. Przykład skopiowania bieżącej bazy za pomocą Shella i Command podaję poniżej:

Call Shell("C:\WINNT\system32\command.com /c copy " & _
	CurrentDb.Name & " F:\KopiaBazy.mdb", 0)

Krzysztof Pozorek